Skip to content
Trentvast-logo

Copyright / Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Trentvast BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Trentvast BV is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

The content of this site, its data, images, text and combinations thereof, and software are protected by copyright and database rights. These rights are owned by Trentvast BV. Without prior written permission of Trentvast BV it is not allowed to copy this site or any part thereof

Aansprakelijkheid / Liability

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Trentvast BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Trentvast BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Despite the constant care and attention that is paid to the composition of this site and the information contained therein, Trentvast BV can not guarantee the completeness, accuracy or timeliness of the data. Trentvast BV accepts no liability for any direct or indirect damages of any kind arising from or in any way connected with the use of the site (in) accessibility of the site or available software.

Verwijzingen en hyperlinks / References and hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Trentvast BV geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

References or hyperlinks to other websites are for information from the user. Trentvast BV does not guarantee the accessibility and content of these websites and in no way accept responsibility for the performance of or the information on these websites.